Územný plán mesta

Hlavnou úlohou územného plánu je zosúladenie všetkých zámerov v území celospoločenského, regionálneho i miestneho významu s dôrazom na:

 • kompletizáciu chýbajúcich mestských funkcií, s cieľom sceliť dve funkčne a záujmovo odlišné, správne relatívne samostatné súčasti sídla - kúpeľov a vlastného sídla s funkciami obytnou, administratívnou, obslužnou a výrobnou
 • rozvíjať možnosti celoročného využitia územia a aktivít kúpeľov vo väzbe na prírodné a historické hodnoty územia
 • smerovať mesto a okolie k sebestačnosti využitím všetkých vnútorných zdrojov, včítane pracovnej sily
 • všestranne zvýšiť kvalitu života obyvateľov rozvojom štruktúry vybavenia a služieb
 • aktivovať celoplošný rozvoj územia dobudovaním technickej infraštruktúry
 • zvýšenie ekonomickej prosperity a významu Dudiniec ako kúpeľného miesta
 • zosúladenie vnútorných a vonkajších záujmov

Ako podklady pre riešenie ÚPN obce Dudince slúžili nasledovné dokumenty:

 • Koncepcia rozvoja kúpeľného miesta z roku 1979
 • Územný plán sídelného útvaru Dudince z roku 1982
 • Štatút kúpeľného miesta z roku 1998
 • Program odpadového hospodárstva z roku 1997
 • Urbanistická štúdia mesta Dudince z roku 1996
 • Urbanistická štúdia centra mesta Dudince
 • Regionálny územný systém ekologickej stability z roku 1995
 • ÚPN VÚC Banskobystrického kraja z roku 1998
 • Nariadenie vlády SR č. 263, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN VÚC Banskobystrický kraj -1998

Vzhľadom na zmenu spoločensko - ekonomického systému v roku 1989, a s tým súvisiacimi novými podmienkami ( fungovanie trhového mechanizmu, vznik a ochrana súkromného vlastníctva, nové administratívne členenie, nové právne prostredie a pod.) najreálnejšiu koncepciu rozvoja mesta Dudince ponúkla Urbanistická štúdia mesta Dudince spracovaná v roku 1996. Mnohé koncepčné myšlienky ( stabilizácia obyvateľstva v súlade s ponukou nových možností bývania, práce a nadstavbových funkcií, sprehľadnenie prevádzkových vzťahov vytvorením novej kategorizácie komunikačného systému, a hlavne podpora rozvoja celoročnej rekreácie sú podnetné pre ich uplatnenie v koncepte ÚPN obce Dudince a ich ďalšie rozvíjanie a zreálňovanie v dnešných ekonomických podmienkach, potrebách a možnostiach mesta, jeho obyvateľov a potenciálnych investorov.

Zásady uvedené v ÚHZ pre vypracovanie VÚC stredoslovenského regiónu boli premietnuté do ÚHZ mesta a sú rozpracované v koncepte riešenia ÚPN mesta Dudince. ÚPN VÚC definuje mesto Dudince ako kúpeľné miesto celoštátneho až medzinárodného významu, s liečbou pohybového aparátu, srdcovo-cievnych chorôb a zdravotného rehabilitačného liečenia. Merovce sú definované ako základňa rekreácie, hlavne pohybovej rekreácie, poznávacieho turizmu a kúpeľnej liečby.

Rozvoj je potrebné zamerať týmito smermi:

 • dobudovanie kapacít kúpeľných a zdravotno-rehabilitačných, počet lôžok dobudovať na 1000
 • lôžkové kapacity viazaného cestovného ruchu a chát naďalej presúvať na využitie vo voľnom cestovnom ruchu a aj pre ambulantnú kúpeľnú liečbu, lôžkovú kapacitu dobudovať na 2200 lôžok a stoličkovú na 2100 stoličiek
 • vytvárať predpoklady pre rozvoj kúpeľného miesta ako kultúrneho centra
 • v sídelnej štruktúre riešiť výstavbu objektov pre základné školstvo

Podmienky rozvoja sú definované nasledovne:

 • rozvoj kúpeľov zabezpečiť podľa možnosti v max. miere v hraniciach intravilánu sídla
 • lokalitu Merovce nerozširovať kapacitne, dokompletovať zariadeniami služieb CR.

Limit návštevnosti os/deň: leto 6000, zima 2500

Návrh ÚPN obce Dudince predstavuje koncepciu riešenia pre obdobie do roku 2015. Vychádza z formulovaných a schválených Územných a hospodárskych zásad a tiež zo zhodnotenia reálnych východísk ( Prieskumy a rozbory, január 1998 ). Okrem už spracovaných návrhov riešenia pre mesto Dudince a existujúcich právnych noriem viažucich sa na správu mesta ako administratívneho celku i kúpeľného miesta, zapracúva podmienky a východiská schválené pre vyššiu územnú jednotku – VÚC. Návrh ÚPN obce Dudince zahrnul všetky pripomienky, ktoré vyplynuli z prerokovania konceptu ÚPN mesta tak, aby konečné riešenie spĺňalo podmienky zadania ( ÚHZ schválené Uznesením č. 46/1998 dňa 4.9.1998), akceptuje a zhodnocuje výsledky parciálnych rokovaní na úrovni mesta, okresu, so správcami jednotlivých sietí, záujmovými organizáciami a skupinami v meste i z diskusií s obyvateľmi mesta.

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA DUDINCE - DOPLNOK A ZMENA Č. 1

Návrh doplnku a zmeny č. 1 sa vykonávajú na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Dudinciach, zo dňa 21.1.2005 a uznesenia č. 23 MsZ, zo dňa 15.4.2005.

Vypracovaná dokumentácia prehodnocuje územie v mestskej časti Merovce, ktoré tvorí súčasť mesta Dudince. V schválenom Územnom pláne mesta Dudince je toto územie označené ako okrsok C s funkciou bývania v rodinných domoch a s funkciou rekreácie.

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA DUDINCE - DOPLNOK A ZMENA Č. 02/2009

Doplnok a zmena č. 2/2009 k územnému plánu mesta Dudince je spracovaná na základe požiadavky mesta Dudince na vytvorenie ďalších plôch pre rozvoj kúpeľnej a vyššej vybavenosti, nakoľko plochy určené pre rozvoj tejto funkcie v územnom pláne obce nie je možné využiť pre navrhovaný účel z dôvodu vlastníckych vzťahov.

Doplnok a zmena č. 2/2009 k územnému plánu mesta Dudince sú spracované na základe požiadavky Mesta Dudince ako orgánu územného plánovania a obstarávateľa územnoplánovacej dokumentácie. Spracovateľom územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce Dudince, Doplnok a zmena č. 2/2009“ je Ing. arch. Zoltán Hajdu, autorizovaný architekt, Študentská 16, Zvolen.

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA DUDINCE - DOPLNOK A ZMENA Č. 3

Zmeny a doplnky č. 3 k územnému plánu obce Dudince sú spracované na základe požiadavky Mesta Dudince ako orgánu územného plánovania a obstarávateľa územnoplánovacej dokumentácie.

Spracovateľom územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce Dudince, Zmeny a Doplnky č. 3“ je Ing. arch. Zoltán Hajdu, autorizovaný architekt, Študentská 16, Zvolen.

Textová časť je spracovaná doplnením alebo vyspustením pôvodného textu. Text, ktorý sa ruší je označený preškrtnutím aaaaaa, doplnený text je písaný kurzívou aaaaa.Dokumenty na stiahnutie:
Názov Typ súboru Veľkosť
  Územný plán mesta Dudince - textová časť [pdf] 313 kB
  Územný plán mesta Dudince - záväzná časť [pdf] 7,913 kB
  Výkres č. 1 - limity územia [pdf] 3,361 kB
  Výkres č. 2 - návrh funkčnej a priestorovej regulácie územia [pdf] 4,147 kB
  Výkres č. 3 - návrh prepravných vzťahov [pdf] 3,220 kB
  Výkres č. 4 - návrh technického vybavenia územia [pdf] 3,107 kB
  Výkres č. 5 - návrh krajinoekologických limitov a regulatívov [pdf] 2,743 kB
  Výkres č. 6 - vyhodnotenie vzťahu PPF a LPF [pdf] 3,038 kB
  Doplnok a zmena č. 1 - textová časť [pdf] 4,858 kB
  Doplnok a zmena č. 1 - Návrh funkčnej a priestorovej regulácie územia - globálny pohľad [pdf] 8,009 kB
  Doplnok a zmena č. 1 - Návrh funkčnej a priestorovej regulácie územia - dotknuté územie [pdf] 7,642 kB
  Doplnok a zmena č. 1 - Návrh nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy [pdf] 6,973 kB
  Doplnok a zmena č. 2 - textová časť [pdf] 2,962 kB
  Doplnok a zmena č. 2 - výkres č. 1 [pdf] 842 kB
  Doplnok a zmena č. 2 - výkres č. 2 [pdf] 949 kB
  Doplnok a zmena č. 2 - výkres č. 3 [pdf] 797 kB
  Doplnok a zmena č. 2 - výkres č. 4 [pdf] 815 kB
  Doplnok a zmena č. 2 - výkres č. 5 [pdf] 816 kB
  Doplnok a zmena č. 2 - výkres č. 6 [pdf] 767 kB
  Doplnok a zmena č. 3 - predná strana [pdf] 88 kB
  Doplnok a zmena č. 3 - textová časť [pdf] 80 kB
  Doplnok a zmena č. 3 - výkres č. 1 [pdf] 319 kB
  Doplnok a zmena č. 3 - výkres č. 2 [pdf] 367 kB
  Doplnok a zmena č. 3 - výkres č. 3 [pdf] 286 kB
  Doplnok a zmena č. 3 - výkres č. 4 [pdf] 296 kB
  Doplnok a zmena č. 3 - výkres č. 5 [pdf] 294 kB
  Doplnok a zmena č. 3 - výkres č. 6 [pdf] 294 kB
  Doplnok a zmena č. 3 - Žiadosť o udelenie súhlasu [pdf] 50 kB
Fotografie k článku: