Profil VO

Verejný obstarávateľ: Mesto Dudince

Sídlo: Okružná 212/3, 962 71 Dudince

Štatutárny zástupca: PaedDr. Dušan Strieborný

Mesto Dudince je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods.1 písm.b) zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon ) a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona.

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.

Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek. Mesto Dudince vypracovalo „Internú smernicu pre zadávanie zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky". Účelom tejto smernice je vytvorenie rámca pre jednotný, efektívny a hospodárny postup pri zadávaní zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitná zákazka.
Dokumenty na stiahnutie:
Názov Typ súboru Veľkosť
  Plán VO 2017 [pdf] 450 kB
  Plán VO Mesta Dudince 2018 [pdf] 162 kB