Základné údaje

Ukladať mestu Dudince povinnosti alebo zasahovať do jeho oprávnení možno len zákonom.

Základným právnym predpisom je zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Ďalšie základné zákony, podľa ktorých mesto Dudince koná a rozhoduje:

 • Ústava SR zo dňa 1.9.1992, prijatá ako ústavný zákon č. 460/1992 Zb., v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok),
 • Zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností, v znení neskorších predpisov,
 • Vyhl. č. 58/1993 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností, v znení neskorších predpsiov,
 • Zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 80/1990 Zb. o voľbách do SNR, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 303/0995 Z.z. o rozpočtových pravidlách, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 221/1996 Z.z., o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky,
 • Vyhl. MV SR č. 347/1997 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb.
 • Zákon č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
 • Nar. vlády SR č. 258/1996 Z.z. , ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy, v znení neskorších prepisov,
 • Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, v znení neskorších predpisov,
 • Nar. vlády č. 220/1992 Zb. o odbornej spôsobilosti pracovníkov obecnej polície,
 • Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, v znení neskorších prepisov,
 • Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 152/1998 Z.z.. o sťažnostiach,
 • Zákon č. 52/1998 Z.z, o ochrane osobných údajov v informačných systémoch,
 • Vyhl. Č. 155/1998 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe, forme a postupe pri registrácii informačného systému obsahujúceho osobné údaje,
 • Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov,
 • Nar. vlády č. 87/1995 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka,
 • Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekútorský poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov,
 • Nar. vlády č. 100/1993 Z.z. o Obchodnom vestníku, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní, v znení neskorších predpisov,
 • Vyhl. č. 493/1991 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a vyrovnaní, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác (Zákon o verejnom obstarávaní), v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách, v znení neskorších predpisov,
 • Vyhl. Č. 64/19973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 63/19973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách,
 • Zákon č. 65/1965 Zb., Zákonník práce, v znení neskorších predpisov,
 • Nar. vlády č. 223/1998 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov mesta, v znení neskorších predpisov,
 • Nar. vlády č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 195/1991 Zb. o odstupnom poskytovanom pri skončení pracovného pomeru, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 10/1993 Z.z. o Fonde zamestnanosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 125/1998 Z.z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok,
 • Zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení, v znení neskorších predpisov,
 • Vyhl. č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, v znení neskorších predpisov,
 • Vyhl. č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon SNR o pôsobnosti orgánov SSR v sociálnom zabezpečení, v znení neskorších predpisov,
 • Vyhl. č. 290/1994 Z.z.., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o sociálnom zabezpečení,
 • Zákon č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci, v znení neskorších predpisov,
 • Vyhl. č. 198/1998 Z.z. na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnej pomoci, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 94/1963 Zb. o rodine, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov, v znení neskorších predpisov,
 • Vyhl. č. 143/1965 Zb. o poskytovaní peňažných dávok v nemocenskom poistení, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
 • Zákon č. 58/1969 Zb. o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom,
 • Zákon č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe,
 • Zákon č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov,
 • Vyhl. č. 146/1982 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o hlásení a evidencii pobytu občanov,
 • Zákon č. 165/1998 Z.z. o sčítaní obyvateľstva, domov a bytov v roku 2001,
 • Zákon č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 149/1975 Zb. o archívnictve, v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 100/1996 Z.z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona, v znení neskorších predpisov, - Vyhl. č. 129/1997 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 100/1996 Z.z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, a šifrovej ochrane informácií a zmene a doplnení Trestného zákona, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č.73/1990 Zb. o civilnej službe, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie,
 • Zákon č. 171/1998 Z.z. o prístupe k informáciám o životnom prostredí,
 • Zákon č. 238/1991 Zb o odpadoch, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 494/1991 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 327/1996 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov,
 • Vyhl. č. 76/1992 Zb. o programoch odpadového hospodárstva,
 • Nar. vlády č. 605/1992 Zb. o vedení evidencie odpadov,
 • Nar. vlády č. 606/1992 Zb. o nakladaní s odpadmi, v znení neskorších predpisov,
 • Vyhl. č. 19/1996 Z.z., ktorou sa ustanovuje kategorizácia odpadov a vydáva Katalóg odpadov,
 • Zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší), v znení neskorších predpisov,
 • Nar. vlády č. 92/1996 Z.z., ktorým sa vykonáva zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší), v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia,
 • Zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon), v znení neskorších predpisov,
 • Vyhl. č. 154/1978 Zb. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 287/1994 Zb. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov,
 • Vyhl. č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon), v znení neskorších predpisov,
 • Vyhl. č. 79/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon), v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov,
 • Vyhl. č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách,
 • Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších predpisov,
 • Vyhl. č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon),
 • Zákon č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave, v znení neskorších predpisov,
 • Vyhl. č. 311/1996 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave,
 • Zákon č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách,
 • Vyhl. č. 90/1997 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o premávke na pozemných komunikáciách, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 274/1993 Z.z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa,
 • Zákon č. 182/1993 Z.z., o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami,
 • Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 500/1991 Zb. o pôsobnosti obcí vo veciach nájmu a podnájmu nebytových priestorov, v znení neskorších predpisov.