Zásady odmeňovania poslancov

Mestské zastupiteľstvo v Dudinciach v súlade z § 11 ods. 4 písm. k/ zák.SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tieto

Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva v Dudinciach

Článok 1
Všeobecné ustanovenia

1. Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov MsZ pri zohľadnení úloh a časovej náročnosti výkonu funkcie poslanca.
2. Poslancom MsZ poskytuje Mesto Dudince odmenu v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Článok 2
Rozsah pôsobnosti

1. Tieto zásady upravujú odmeňovanie poslancov, ktorí vykonávajú funkciu poslanca mimo svojho pracovného pomeru.
2. Zásady sú určené pre poslanca, ktorý bol zvolený do MsZ a zložil zákonom predpísaný sľub.

Článok 3
Odmeny poslancov

1. Odmena poslancov je poskytovaná za ich aktívnu účasť na živote mesta, styku s občanmi, kupeľnými hosťami, za spoluprácu s podnikateľskými, spoločenskými a záujmovými inštitúciami, osobnej účasti na rôznych kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach a aktívnej účasti a činnosti MsZ a jeho komisiách.
2. Poslancovi MsZ za výkon tejto funkcie patrí odmena 210,00 € za štvrťrok. Odmena je splatná vo výplatnom termíne MsÚ v nasledujúcom mesiaci po uplynutí štvrťroka.
3. Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu primátora, ktorý nie je na túto funkciu dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, patrí odmena vo výške 150,00 €/ mesiac. Odmena je splatná mesačne vo výplatnom termíne MsÚ. Zástupca primátora nemá nárok na odmenu, ktorú dostávajú ostatní poslanci MsZ.

Článok 4
Krátenie odmien

1. Za neúčasť na riadnom zasadnutí MsZ, ktoré je spravidla raz za štvrťrok a na riadne zvolanej komisii, sa poslancovi kráti odmena:
a/ za uznanú ospravedlnenú neúčasť 10 %
b/ za neospravedlnenú neúčasť 30 %

2. Za neúčasť na ďalších zasadnutiach MsZ a zvolaných komisiách
a/ za uznanú ospravedlnenú neúčasť 5 %
b/ za neospravedlnenú neúčasť 10 %

Článok 5
Záverečné ustanovenia

1. Tieto zásady odmeňovania poslancov MsZ boli schválené uznesením MsZ č 33/2011, dňa 23.6.2011.
2. Tieto zásady sú platné od II. štvrťroka 2011.
3. Uvedené zásady alebo ich časti môže MsZ zmeniť kedykoľvek uznesením, formou dodatku k týmto zásadám alebo prijatím nových.

V Dudinciach, dňa 23.6.2011

Štefan Pokľuda
primátor mesta