Kam do okolia

Okolie Dudiniec sa vyznačuje množstvom zaujímavých prírodných pamiatok, prírodných rezervácií, ktoré majú náučný ale aj vedecko-výskumný význam. Medzi najznámejšie patria:

Tesárska roklina - prírodná pamiatka o rozlohe 7 759 m2 v k. ú. Hontianske Tesáre predstavuje krátke, jedinečné kaňonovité údolie, budované epiklastickými sedimentami vulkanického pôvodu zo štiavnického stratovulkánu. Unikátne je na stene zaznamenaná chaotická sedimentácia v delte miestneho pratoku, čo je doklad o tom, že v tejto oblasti bolo more.

Krupinské bralce – prírodná pamiatka o rozlohe 6 900 m2 v k.ú. Krupina boli za chránené územie vyhlásené v roku 1975. Predstavujú príklad 5 bokej prismatickej odlučnosti andezitov na Slovensku. Predmetom ochrany je vlastný vrchol – rad stĺpov z z bezprostredným priľahlým sutinovým lemom, ktorý zároveň udržuje stabilitu celého stĺporadia.

Andezitové kamenné more – národná prírodná pamiatka o rozlohe 14 300 m2 je tvorené masívnymi tmavými andezitmi. Vzniklo rozpadom andezitového lávového prúdu na mieste, najzachovalejšia je jeho čelná časť. Nachádza sa v k. ú. Malá Lehota a hlavný význam spočíva v jeho vedeckej hodnote.

Šinkov salaš – prírodná rezervácia sa nachádza v k.ú. Dvorníky o rozlohe 23 150 m2. Za chránenú rezerváciu je vyhlásená z dôvodu zabezpečenia ochrany lokality s koncentrovaným výskytom chráneného a ohrozeného druhy flóry na Slovensku - hlaváčika jarného (adonis vernalis).

Čabraď - prírodná rezervácia o rozlohe 1 412 400 m2 v k. ú. Čabradský Vrbovok, predstavuje mimoriadne druhové bohatstvo väčšiny našich plazov, vrátane vzácnych chránených druhov. Ochranu si zasluhujú aj ostatné zložky rastlinných a živočíšnych druhov. Areál hradnej zrúcaniny má kultúrny význam.

Sitno – národná prírodná rezervácia (936 800 m2) v k. ú. Ilija, je vyhlásená na ochranu prírodovedecky, historicky a kultúrne významnej dominanty Štiavnických vrchov – Sitna (1009 m) na vedecko – výskumné, náučné a kultúrno – výchovné ciele. Na území sa prelínajú teplomilné a horské prvky flóry s výskytom vzácnych a chránených druhov.