Kohézny fond

Mestský podnik Dudince s.r.o. realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorého výsledkom realizácie bude zabezpečené požadované nakladanie s BRO v záujmovom území, zahŕňajúce pokrytie zberu BRKO. Projekt prispieva k napĺňaniu potrieb miestnych obyvateľov v oblasti odpadového hospodárstva, zníženiu množstva komunálnych odpadov zneškodňovaných skládkovaním a celkovému zlepšeniu kvality životného prostredia na miestnej úrovni.

Názov projektu
Triedený zber komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu

Hlavný cieľ projektu
Cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov, predovšetkým biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) v meste Dudince a priľahlom regióne južnej časti okresu Krupina, prostredníctvom intenzifikácie a zvýšenia kapacít triedeného zberu najmä BRKO, drobného stavebného odpadu a objemného odpadu o 1130 t/r, a najmä výstavby zberného dvora a kompostárne s kapacitou 1200 ton.

Kontrahovaná výška NFP: 881 306,33 EUR

Webové sídlo RO: www.op-kzp.sk 
Webové sídlo SO: www.sazp.sk
Webové sídlo CKO: www.partnerskadohoda.gov.sk 

Fotografie k článku: