Infraštruktúra

DOPRAVNÝ SYSTÉM

Dopravný systém mesta Dudince sa skladá z pešej, cyklistickej, automobilovej a autobusovej dopravy. Dĺžka miestnych komunikácií je 16 km a dĺžka vybudovaných chodníkov je 6,5 km. V meste nie je prevádzkovaná miestna hromadná doprava, individuálnu prepravu osôb zabezpečujú dve súkromné taxi služby. Mesto je napojené na miestne, diaľkové a medzištátne linky osobnej autobusovej dopravy. Mestom prechádza vybudovaná železničná trať Šahy-Zvolen, ktorá v minulosti zabezpečovala osobnú dopravu. V súčasnosti je mimo svojej prevádzky. Vo vnútornom kúpeľnom území sa nachádza centrálne strážené parkovisko, ktoré celoročne slúži prevažne klientom kúpeľných zariadení Rubín a Smaragd, v letnej sezóne je parkovacou zónou pre Termálne kúpalisko Dudinka. Menšie verejné záchytné parkoviská sa nachádzajú pri bočnej strane Hotela Minerál, vstupnej časti liečebného ústavu Diamant a pri železničnej stanici. Parkovanie obyvateľov Dudiniec je zabezpečované odstavovaním vozidiel na odstavné plochy pri objektoch hromadnej bytovej výstavby v pešej dostupnosti do 100 m. Mesto Dudince nemá v intraviláne územia vybudovanú klasickú cyklotrasu, ale realizáciou projektu Oblastnej organizácie cestovného ruchu v Dudinciach boli vyznačené cyklistické trasy v širších vzťahoch k priľahlému územiu s východiskovým bodom - vlakovou stanicou v Dudinciach. Jedná sa o trasu Tesársku (18 km), Lišovskú (24 km), Súdovskú (33 km), Šahanskú (45 km), Hrušovskú (73 km) a Cyklomagistrálu Dr. Téryho (82 km).

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Mesto Dudince zabezpečuje nakladanie s odpadom v súlade s platným Programom odpadového hospodárstva mesta Dudince na roky 2011 – 2015 a taktiež so Všeobecno-záväzným nariadením mesta Dudince č.1/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Tieto dva základné dokumenty upravujú podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vznikajúcimi na celom katastrálnom území mesta, ale aj práva a povinnosti orgánov obcí, právnických a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a nakladaní s odpadmi. V meste Dudince zabezpečuje odvoz komunálneho odpadu pre obyvateľov, bytové organizácie a podnikateľské subjekty Združenie Hont Dudince spol. s r.o., ktoré prevádzkuje riadenú skládku v Hontianskych Tesároch. Jedná sa o zmesový komunálny odpad, objemný odpad a drobný stavebný odpad. Prostredníctvom Mestského podniku Dudince, spol. s r.o. (ktorého vlastníkom so 100% účasťou je Mesto Dudince) je zabezpečený separovaný zber skla, papiera, plastov, textilu, elektroodpad a biologicky rozložiteľný odpad. Jednotlivé druhy odpadov (sklo, textil) sa separujú do farebne rozlíšených Mesto Dudince nemá vybudovanú kompostáreň, čo je vzhľadom na rozsiahlu plochu trávnatých plôch kúpeľného územia produkujúcich zelenú biomasu, výrazne chýbajúcou prevádzkou.

VODOVODNÁ A KANALIZAČNÁ SIEŤ

Vlastné zásobovanie mesta Dudince a priľahlého územia sa uskutočňuje gravitačne z jestvujúcich vodojemov nad mestom, ktorých kapacita pre pokrytie spotreby je aj pre výhľadové obdobie dostatočná. Mesto Dudince má k odvádzaniu odpadových splaškových a dažďových vôd vybudovanú na väčšine územia jednotnú kanalizáciu v celkovej dĺžke 10 487 m, pričom vo úseku od nového mosta po bývalý autokemping je kanalizácia v dĺžke 866 m vlastníctvom Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Banská Bystrica. Kanalizácia je vyústená do čističky odpadových vôd, ktorú prevádzkuje Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Banská Bystrica.

ZDRAVOTNÍCKA A SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA

Zdravotnícka infraštruktúra

V meste Dudince je poskytovaná základná zdravotná služba v objekte zdravotného strediska s ambulanciami praktického, gynekologického, detského a zubného lekára. Privátna ambulancia stomatologického lekára je tiež v liečebnom ústave Rubín, prevádzkovanom spoločnosťou Kúpele Dudince a.s.. V meste sídli rýchla zdravotná pomoc (RZP) s 24 hodinovou stálou službou, ktorú prevádzkuje Záchranná zdravotná služba Bratislava. Liečebné účinky prírodných liečivých zdrojov a iné liečebné procedúry môžu obyvatelia mesta Dudince využívať vo forme ambulantnej liečby v neštátnom zdravotníckom zariadení Kúpele Dudince a.s. a v štátnom podniku SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince. Liečebné procedúry poskytujú aj zariadenia hotelového typu - Hviezda, Prameň, Flóra a Jantár, ktoré majú vybudované vlastné balneoterapie. V centre mesta Dudince sú zriadené dve lekárne.

Sociálna infraštruktúra

Mesto Dudince je správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu a poskytuje sociálne služby na základe zápisu žiadateľa do Registra poskytovateľov sociálnych služieb. Priamo v meste Dudince je zriadený súkromný Dom dôchodcov Oáza staroby, n.o. s kapacitou 32 miest, v blízkej obci Terany je Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb s kapacitou 116 osôb v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja. Mesto v spolupráci s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v Krupine poskytuje cestou menších obecných služieb zdravotne odkázaným obyvateľom donášku obedov a opatrovateľskú službu z radov nezamestnaných občanov. Mesto podporuje obyvateľov v dôchodkovom veku paušálnym príspevkom na stravovanie. Rezervy mesta Dudince v sociálnej oblasti sú v chýbajúcom dennom stacionári pre seniorov, nedostatok ošetrovateľských služieb a úplná absencia terénnej sociálnej práce.

ŠKOLSTVO A ŠPORT

Školstvo

Systém predprimárneho, primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania je pre deti a mládež zabezpečovaný Spojenou školou Dudince, ktorej súčasťou je materská škola a základná umelecká škola. Materská škola má zriadenú dolnú a hornú triedu, pričom poskytuje výchovno-vzdelávaciu činnosť pre deti od 3 rokov. Základná škola v školskom roku 2013/2014 s počtom žiakov 184 a počtom tried 9 má personálne obsadenie vo veľkej miere kvalifikované a stabilné, pričom kmeňoví zamestnanci majú trvalý pracovný pomer. V základnej škole pracovalo 17 učiteľov, 3 vychovávatelia a 11 nepedagogických zamestnancov. Škola mala vo všetkých ročníkoch po jednej triede, pričom v škole pracovali 3 oddelenia ŠKD, v ktorých bolo zapísaných 72 detí.

Areál školy je primeraný a nachádzajú sa v ňom dve budovy s učebňami pre I. a II. stupeň a ŠKD, súčasťou školy je knižnica, jedáleň a školská kuchyňa. V areáli sa nachádza samostatná telocvičňa, budova materskej školy s nadstavbou základnej umeleckej školy, dve ihriská a altánky na vyučovanie v prírode. Budovy sú nové a energeticky ošetrené. Žiaci sa učia vo vyhovujúcich učebniach, učitelia používajú najmodernejšiu didaktickú techniku. Do viacerých kabinetov boli doplnené zbierky učebných pomôcok.

Vo voľnom čase môžu žiaci pracovať v rôznorodých záujmových krúžkoch, majú zabezpečené kvalitné služby školskej jedálne a školského klubu detí. Rozvrh hodín rešpektuje psychohygienické potreby žiakov a je prispôsobený cestovnému poriadku školských autobusov. Základná umelecká škola má zriadený výtvarný a hudobný odbor, ktorý zabezpečuje s počtom pedagogických zamestnancov 5, výučbu na hudobné nástroje akordeón, klavír, keyboard, gitara, husle a flauta.

Šport a telovýchova

V meste pôsobí Športový klub mesta (ŠKM), ktorý je príspevkovou organizáciou zriadenou Mestom Dudince s právnou subjektivitou, ktorého hlavnou činnosťou je organizovanie športových a turistických podujatí, organizovanie telesnej výchovy a športu pre obyvateľov a návštevníkov mesta, spravovanie telovýchovných objektov a zariadení, šírenie reklamy a zabezpečovanie technických, právnych a hospodárskych predpokladov pre činnosť ŠKM. Vo svojej pôsobnosti má oddiely:

  • Futbalový oddiel TJ Slovan Dudince
  • Atletický oddiel
  • Stolnotenisový oddiel
  • Motokrosový oddiel

V meste Dudince sa nachádza futbalový štadión, v areáli školy ihrisko s umelým trávnikom, betónové ihrisko a športová hala – telocvičňa s možnosťou jej celoročného využitia. K dispozícii verejnosti sú tenisové kurty, ktorých stav je v súčasnosti pomerne zanedbaný. Od roku 2007 je v Dudinciach v prevádzke Termálne kúpalisko Dudinka, ktoré ponúka návštevníkom 4 bazény s 2 tobogánmi. Jednotlivé kúpeľné zariadenia ponúkajú široké možnosti služieb ako sú bazény plavecké, kľudový bazén s minerálnou liečivou vodou, fitness, bowling, squash, minigolf, či wellnes služby s rôznymi druhmi masáží a saunovým svetom.

UBYTOVANIE A STRAVOVANIE

Ubytovanie a stravovanie s najvyšším štandardom v meste poskytujú trojhviezdičkové kúpeľné zariadenia Rubín, Smaragd, Diamant, Hotel Hviezda, Hotel Prameň, Hotel Flóra, Penzión u Mlynárky a Hotel Jantár. Náročnejším klientom poskytuje služby vo svojej štvorhviezdičkovej kategórii Hotel Minerál. Napriek tomu, že Dudince patria medzi najmladšie a najmenšie kúpele na Slovensku a ich rozvoj nastal až po 2. svetovej vojne, majú pomerne dobre vybudovanú sieť služieb. V Dudinciach sa nachádza niekoľko kozmetických a kaderníckych salónov, masérske služby, lekárne, poštový úrad, obvodné oddelenie policajného zboru, pobočky niekoľkých bankových inštitúcií, bankomaty, obchody s potravinami, cukrárne, pizzérie, vinotéka, kaviarne a reštauračné zariadenia. Mesto Dudince má vybudovaný evanjelický a rímskokatolícky kostol, ktoré sú vo veľkom počte navštevované aj kúpeľnými hosťami.

Fotografie k článku: