Kultúra

Kultúra a podujatia v meste

V meste Dudince bola dňa 15.02.2012 v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dudince založená Oblastná organizácie cestovného ruchu, ktorej členmi sú Mesto Dudince, kúpeľné a hotelové zariadenia podnikajúce v oblasti kúpeľníctva a v cestovnom ruchu. Hlavnou úlohou organizácie je zvýšiť atraktivitu destinácie a prehlbovať spoluprácu zainteresovaných subjektov na území kúpeľného mesta Dudince. Dôležitou úlohou organizácie je spoločný marketing a propagácia Dudiniec účasťou na veľtrhoch a výstavách doma, ale aj v zahraničí. Ďalšou aktivitou je tvorba propagačných a informačných tlačovín v rôznych jazykoch, ktoré slúžia nielen na výstavách, ale aj pre potreby Turisticko-informačnej kancelárie. Všetky aktivity sú financované z príspevkov členských subjektov, z dotácií Ministerstva dopravy a z vlastnej činnosti organizácie.

V rámci svojej činnosti organizácia realizuje a spolupracuje pri organizovaní rôznych kultúrno-spoločenských a športových podujatí pre návštevníkov a obyvateľov mesta Dudince ku ktorým už tradične patria: Otvorenie kúpeľnej sezóny (máj), podujatia Dudinského kultúrneho leta (júl-august), Cesta rozprávkovým kráľovstvom (jún), Dudinské vinobranie (september) a mnoho ďalších.

Mesto Dudince má v k.ú. Merovce vybudovaný kultúrny dom, ktorý z hľadiska kapacitného a stavebno-technického nie je dostatočne postačujúci na organizovanie podujatí s vyššou návštevnosťou. Z tohto dôvodu väčšinu celoročných podujatí organizujú jednotlivé zariadenia vo vlastných spoločenských priestoroch. V letnej sezóne je na podujatia Dudinského kultúrneho leta využívaný priestor Amfiteátra, resp. kúpeľná promenáda a parky vnútorného kúpeľného územia. V liečebnom ústave Diamant je kinosála, ktorá slúži nielen na premietanie filmov, ale aj na prednášky, besedy, autogramiády, koncerty a divadelné predstavenia. V meste sa pravidelne uskutočňujú kultúrno-športové podujatia. Nočný beh v Dudinciach NIGHT RUN (január), Chodecké preteky - Dudinská „50“ (marec), cyklistické preteky (apríl, máj), Hontiansky súdok (máj), Country stopa (júl), Mikuláš v Dudinciach (december) a ďalšie iné. V budove mestského úradu sú umiestnené dve zasadacie miestnosti, ktoré slúžia potrebám verejnosti. Aktívnou organizáciou v spoločenskom živote Dudiniec je Jednota dôchodcov, ktorá so silnou členskou základňou a aktívnym výkonným výborom svojimi podujatiami významne prispieva k udržiavaniu tradícií a historického dedičstva v meste.

Oblastná organizácia cestovného ruchu Dudince
Kúpeľná 109
962 71 Dudince

IČO: 42199212
DIČ: 2023597675
Bankové spojenie: VUB 2988 568 753/ 0200

Turisticko - informačná kancelária:
+421 917 810 274

Otváracie hodiny:
Po - Pi: 09:00 - 17:00
So - Ne: mimo sezóny zatvorené