Informácia o pohybe majetku mesta

Dátum zverejnenia zámeru: 24.02.2020

Mesto  Dudince zverejňuje zámer prevodu majetku predajom spôsobom hodným osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a to časť parcely registra C KN č. 7/1, k.ú. Dudince o výmere 65 m2 v cene 2,32 €/m2 pre žiadateľov:  Jaroslava Hurná  a manžel  František  Hurný, trvale bytom Merovská č. 229/23, 962 71 Dudince. 

Presná a úplná identifikácia predávaného pozemku bude stanovená novovytvoreným geometrickým plánom. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že predávaný pozemok je priamo susediaci  s pozemkom parcely registra C KN č. 1328/1,  ktorý je vo vlastníctve žiadateľov.  Predajom časti pozemku parcely registra CKN č. 7/1, bude žiadateľom umožnený lepší prístup a údržba pozemku parcely registra C KN č. 1328/1. Jedná sa časť pozemku, ktorá je inak nevyužiteľná a pre iného vlastníka takmer nepredajná. Dátum zverejnenia zámeru: 30.10.2019

Mesto Dudince zverejňuje zámer prenájmu majetku v zmysle § 9a ods. 9 písm. c  zákona SNR č. 138/1991 ZB. o majetku obcí a v súlade s platnými právnymi predpismi, konkrétne  nebytový priestor o celkovej výmere 55m2, nachádzajúci sa v budove súpisné číslo 274, na prízemí vpravo, postavenej na parcele číslo 431/1 v katastrálnom území Merovce, zapísanej na LV č. 1 vedeného katastrálnym odborom Okresného úradu Krupina pre žiadateľa  GGT, a.s. Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava - Mestská časť  Nové Mesto, IČO: 35791829.

Dôvod hodný osobitného zreteľa: z dôvodu potreby využitia súčasných prenajatých priestorov pre mesto. 


Dátum zverejnenia zámeru: 10.09.2018

Mesto Dudince zverejňuje zámer prevodu majetku formou obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a v súlade s platnými právnymi predpismi, konkrétne pozemky registra C KN v k.ú. Dudince: 610/19 o výmere 604 m2, 840/7 o výmere 212 m2, 840/8 o výmere 94 m2, 840/9 o výmere 363 m2.


Dátum zverejnenia zámeru: 10.09.2018

Mesto Dudince zverejňuje zámer nájmu majetku v zmysle § 9a ods. 9 písm. c  zákona SNR č. 138/1991 ZB. o majetku obcí a v súlade s platnými právnymi predpismi, konkrétne pre Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Dudince so sídlom Kúpeľná 109.


Jedná sa o pozemky v KÚ Dudince:


-          KN – C 7/1, 559, 666 o výmere 1 850 m2


-          KN – E 192/10, 192/30, 192/31, 192/32, 192/33, KN – C 843/21 o výmere 3 600 m2


-          KN – E 192/10, 192/11, 192/12, 192/13, KN – C 843/19 o výmere 800 m2


-          KN – E 194/1 o výmere 780 m2


-          KN – E 194/1 o výmere 800 m2


-          KN – E 675, KN – C 843/15, 843/16, 27/1 o výmere 465 m2


-          KN – E 675 o výmere 770 m2


-          KN – E 380 o výmere 680 m2


-          KN – C 171/1, 150/1 o výmere 1 080 m2


-          KN – E 660/1,2,3,4,7,8, 659/2,3,4,5, 657/3, KN – C 175/3 o výmere 4 340 m2


-          KN – E 706/4, 713/1 o výmere 1 050 m2


-          KN – E 707, 661/1,2, 662/5, 663/1,4,5,6 o výmere 1 350 m2


-          KN – E 194/1, 196/101, 196/201, 203/10, 394/1 o výmere 4 400 m2


-          KN – C 841/11, 842/2, 557 o výmere 350 m2


-          KN – C 841/11,12 o výmere 2 350 m2


-          KN – C 840, KN – E 654, 656/2, 201 o výmere 1 170 m2


-          KN – E 661/3,4,5, 662/1,2,3,4, 663/1,2,4,5,6,8, 664/1,2,8,14 o výmere 4 700 m2


-          KN – C 135/2,3, 132, KN – 665/1,2 o výmere 3 800 m2


-          KN – C 130/1 o výmere 2 100 m2


-          KN – 67, 70, 76/1 o výmere 14 180 m2


-          KN – C 76/6 o výmere 623 m2


-          KN – C 102/1, KN – E 424/2, 669/1, 671/1, 709, 668/3, 667/2 o výmere 170 m2


-          KN – C 177/1 o výmere 160 m2


-          KN – C 706/3, 238 o výmere 430 m2


-          KN – E 621, 643, 644 o výmere 5 000 m2


-          KN – C 228, 229/1 o výmere 5 600 m2


-          KN – C 224/1, 225/1, 229/2,4 o výmere 23 000 m2


-          KN – C 745, 746/1,2, 903/2 o výmere 3 600 m2


-          KN – E 681, 690, KN – C 1063 o výmere 680 m2


-          KN – E 550/2, 52/1, 53, 677/2 o výmere 2 020 m2


-          KN – E 690, KN – C 835/1,3 o výmere 450 m2


-          KN – E 677/1 o výmere 1 220 m2


-          KN – E 122/2, 134/2, 135/4,5,6, 136/3,4, 137/2 o výmere 1 190 m2


-          Hokovce – Kúpalisko pr.str. o výmere 2 115 m2


-          Kúpalisko – Hokovce späť o výmere 2 885 m2


Spolu: 99 758 m2


 


Pozemky v KÚ Merovce:


-          KN – C 84 o výmere 4 700 m2


-          KN – E 382/2 o výmere 230 m2


-          KN – E 388/1, 377/2 o výmere 940 m2


-          KN – E 187/3 o výmere 150 m2


-          KN – E 235, 387/1 o výmere 1 030 m2


-          KN – E 233, 389/1 o výmere 1 180 m2


-          KN – E 388/1, 388/2 o výmere 1 015 m2


-          KN – E 377/2 o výmere 620 m2


-          KN – E 388/1, 189/8 o výmere 1 540 m2


-          KN – E 379/2 o výmere 400 m2


-          KN – E 17 o výmere 710 m2


-          KN – E 17, 189/8 o výmere 650 m2


-          KN – C 546/1 o výmere 200 m2


Spolu: 13 365 m2Merovce cesty:


                                                                                    dĺžka:m      šírka m        plocha m2


Železn. priecestie  -  HES                                               930    x       6        =       5580

Hvížďalka             -  chaty                                              685    x       3        =       2055

Výboch                  -  cintorín                                          296    x       3,5     =       1036

Výboch                  -  vinice                                             129     x      3,5     =         451,5

Hvížďalka            -   Nemec                                           465     x       6        =        2790

Nemec                   -   Kalman                                           73     x       5        =         365


Spolu: 2.578 m       12.277,5 m2


Merovce  chodník:    


Hvížďalka            -   Nemec                                            465     x       1        =        465  m2


Dudince stred cesty:


              dĺžka:m      šírka m         plocha m2


Železn. priecestie  -  križovatka 43       x           6          =           258

Križovatka            -  garáže           105       x           6          =           630

garáže                    -  Penička                                  431       x           6          =         2586

Penička                  -  Lauko                                    353       x            5         =         1765

6 x 12 b.j.                                                                  65       x            3         =           195

                                                                                  65       x            3         =           195

                                                                                  65       x            3         =           195

Meňuš                    -  Šoucová                                  72       x            3         =           216

Pavelka                  -  Jombík                                    85       x            6        =            510

Jombík                   -  obchod                                  330       x            6        =          1980

obchod                    -  Launer                                  160       x            6        =            960

Penička                   -  slobodáreň                            410       x            6        =          2460

ulica  J. Kráľa                                                          149       x            6        =            894

ulica  J. Jesénia                                                        165       x            6         =           990

Križ. št. cesta        -  stanica                                     850       x             9         =        7650

stanica                     -  železn. priecestie                  250       x            8         =         2000

obchod                   -  Minerál                                  125       x            6         =           750

Bytovka pri Mineráli                                                 80        x           5         =           400

Medzi DS  a  pred. GRAND SLOVAKIA                50        x           4,5      =            225

Železn. priecestie   -  Jombík                                   220       x            6         =         1320Spolu:                                                                   4.073                                        26.179 m2
Dudince stred chodníky:

dĺžka:m      šírka m  plocha m2Železn. priecestie  -  križovatka                     43       x           1          =          43

Križovatka            -  garáže                   105       x           1          =         105

                                                                             105       x           1          =         105 

garáže                    -  Penička                               425       x           1           =        425

                                                                             425       x           1           =        425

Nový rad-bytovky                                                356       x           1,2        =        427,2

Gombík                  -  škôlka                                 52         x           1,2        =          62,4

Pavelka                  -  Jombík                                 85         x           1,2        =         102

                                                                               85         x           1,2        =         102

Jombík                   -  obchod                                 300       x            1,6        =         480

obchod                    -  Launer                                 159       x            1,7        =         270,3

                                                                           151       x            1,9        =         286,9

Penička                   -  slobodáreň                            322       x            1,4        =         450,8

J. Kráľa                                                                     149      x            1,5        =         223,5

                                   149      x            1,5        =         223,5

                                                                                    59      x            1,6        =           94,4

J. Jesénia                                                                  165       x             2           =          330

                      120       x             3           =          360

                                                                                 120       x             2,9        =          348

                                                                                   27       x             2,8        =           75,6

                                                                                   24       x             1,6        =            38,4

Križ. št. cesta        -  stanica                                    400        x             3           =        1200

                                                                                800        x             3           =       2400

stanica                     -  železn. priecestie                 320        x             2           =         640

Park-24 bj.                                                               189        x             2           =         378

obchod                   -  Minerál                                  125        x             3           =        375

                                                                                 120        x             3           =        360

Železn. priecestie   -  Jombík                                  195         x           1,6         =         312

                                                                                210         x           1,6         =        336


Spolu                                                                   5.785                                        10.979 m2Dudince /hl. cesta/  cesty:


dĺžka:m      šírka m     plocha m2Malý rad                                                                      320        x       5,6       =     1792

B Tablica                                                                     340        x       5,5       =     1870

Viničná                                                                        180        x       6          =     1080

Kopec                                                                           267        x       6          =     1602

Hl cesta  - zelovoc                                                        300        x       4          =     1200

Jantár – kúpele                                                           1200         x       5          =     6000


Spolu                                                                          2.607                              13.544m2 


 

Dudince /hl. Cesta/  chodníky:Malý rad                                                                             320        x       1,2       =     384

B Tablica                                                                            340        x       1,2       =     408

Viničná                                                                               180        x       1,2       =     216

Kopec                                                                                 267        x       1,2       =     320,4

Hlavná cesta                                                                       500        x       1,2       =     600

                                                                                           500        x       1,5       =     750


Spolu                                                                                2.107                          2.678,4m2 
Parkoviská:


Kult.dom:                                       /7,5  x  18/  -  /4,1  x  2,2/                               =  126

Pod horou                                                              34  x  4                                    =  136

Nákupné                                                                29  x  19                                  =  551

Prameň                                                                   17  x  33                                  =  561

6x12 bj                                                              3x/ 4  x  26/                                  =  312 

Ms Ú                                                    /9,5 x 7,7/+/24x7,7/                                  =  258

Zdravotné + lekáreň                                             2,8  x  98                                  =  274,4

Nové byt. Oproti Ms Ú                          /5x23/+/5x48/+/5x30/                            =  505

2 x 24  bj                                                            2x / 9 x 4 /                                  =    72

U Petra                                                                 26  x  6                                     =  156

24 bj + Murím obchod                            /20 x 5,5/+/10x5/                                  =  160

Škola  /stará/                                                      5,2  x  72                                    =  374,4

Minerál                                         /5,5 x 30/ + /5,5 x 39/                                      =  379,5

Stánky                                                                5  x  26                                       =  130Spolu                                                                                        3.995,3 m2
Cesty spolu:                            Merovce             2578  m                     12.277,5   m2

                                                 Stred                   4073  m                    26.179      m2

                                                 Dudince              2607  m                    13.544      m2


Spolu                                                                   9.258   m                    52.000     m2
Chodníky spolu:                     Merovce              465  m                           465       m2


                                                 Stred                   5785  m                     10.979       m2


                                                 Dudince              2107  m                     2.678,4      m2

 

Spolu                                                                 8.357   m                      14.122,4    m2


Zoznam ulíc v meste DUDINCE:


K. Braxatorisa

Malý rad 

B. Tablica

Viničná


Merovská

A. Sládkoviča

Pod horou

Agátová


Kúpeľná


Okružná

J. Kráľa 

J. Jesénia

A. Kmeťa 

Ľ. Štúra

Nový radDátum zverejnenia zámeru: 31.05.2018

Mesto Dudince zverejňuje zámer prevodu majetku predajom v súlade s § 9a ods. 8 písm. e ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne pozemky  registra C v k.ú Dudince – Hotel Prameň :  

- parcela č. 610/19 o výmere 604m2, zastavaná plocha – všeobecná hodnota pozemku 13.795,36 €

- parcela č. 610/19 o výmere 604m2, asfaltové spevnené plochy – všeobecná hodnota stavby 7.446,18 € 

- parcela č. 840/7 o výmere 212m2, ostatná plocha – všeobecná hodnota pozemku 4.842,08 €

- parcela č. 840/8 o výmere 94m2, ostatná plocha – všeobecná hodnota pozemku 2.146,96 €

- parcela č. 840/9 o výmere 363m2, ostatná plocha – všeobecná hodnota pozemku 8.290,92 €  

Pozemky sa predávajú ako jeden celok. Hodnota pozemkov bola stanovená Znaleckým posudkom č. 69/2018, ktorý vypracoval Ing. Rastislav Doboš. Odpredaj sa uskutoční v cenách, ktoré boli stanovené znaleckým posudkom č. 69/2018. 


Dátum zverejnenia zámeru: 31.05.2018

Mesto Dudince zverejňuje zámer prevodu majetku formou verejnej obchodnej súťaže v zmysle § 9a ods. 1 písm. a zákona SNR č. 138/1991 ZB. o majetku obcí a v súlade s platnými právnymi predpismi, konkrétne pozemky registra C v k.ú. Dudince – bývalé Nákupné stredisko formou verejnej obchodnej súťaže /VOS/ : 

- parcela č. 610/1 o výmere 1 139m2, zastavaná plocha – všeobecná hodnota pozemku 26.014,76 €

- parcela č. 610/1 o výmere 1 139m2, asfaltové spevnené plochy – všeobecná hodnota stavby 14.041,70 €

- parcela č. 610/13 o výmere 389m2, ostatná plocha – všeobecná hodnota pozemku 8.884,76 €

- parcela č. 610/14 o výmee 167m2, ostatná plocha – všeobecná hodnota pozemku 3.814,28 €

- parcela č. 610/15 o výmere 50m2, ostatná plocha – všeobecná hodnota pozemku 1.142,00 €

Pozemky sa predávajú ako jeden celok. Hodnota pozemkov bola stanovená Znaleckým posudkom č. 68/2018, ktorý vypracoval Ing. Rastislav Doboš.

Zároveň žiada v čo najkratšom čase vypracovať podmienky k vyhláseniu verejnej obchodnej súťaže, pričom sa bude vychádzať z cien, ktoré boli stanovené znaleckým posudkom. V prípade nevýhodnej ceny, ktorá bude ponúknutá vo VOS si vyhlasovateľ vyhradzuje právo zmluvu nepodpísať. Dátum zverejnenia zámeru: 18.04.2018

Mesto Dudince zverejňuje zámer prevodu majetku zámenou v súlade s § 9a ods. 8 písm. e ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne hasičské vozidlo IVECO TURBO Dail 40E10W, červenej farby, VIN: ZCFD4079209028143, EČV: KA243AS,  ktoré je vo vlastníctve Mesta Dudince za hasičské vozidlo TATRA 148 CAS 32, červenej farby, VIN: 5804-47, EČV: UHA 31-60.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že uvedené hasičské vozidlo je nepotrebné a nevyužíva sa. Dátum zverejnenia zámeru: 12.02.2018

Mesto Dudince zverejňuje zámer prevodu majetku predajom v súlade s § 9a ods. 8 písm. e ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne nehnuteľnosť vo vlastníctve Mesta Dudince, k.ú. Dudince, okres Krupina, vedený na LV č. 1, súpisné číslo 141, parcela č. 147 pre žiadateľa Jána Močára, bytom Nový rad 339/13, 962 71 Dudince. Kúpna cena vo výške 8.500 € je stanovená znaleckým posudkom 139/2017, ktorý vypracoval Ing. Rastislav Doboš.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že nehnuteľnosť sa nachádza na pozemku, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa a Mesto Dudince danú nehnuteľnosť dlhodobo nevyužíva.