Tlačivá na stiahnutie

Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby, na účely platenia za sociálnu službu
Spoločná obecná úradovňa Krupina

(44 kB)

(24 kB)

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
Spoločná obecná úradovňa Krupina

(49 kB)

(31 kB)

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
Spoločná obecná úradovňa Krupina

(70 kB)

(30 kB)

Súhlas so spracúvaním osobných údajov
Spoločná obecná úradovňa Krupina

(55 kB)

(30 kB)

Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby
Spoločná obecná úradovňa Krupina

(31 kB)

(30 kB)

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
Spoločná obecná úradovňa Krupina

(38 kB)

(100 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
Spoločná obecná úradovňa Krupina

(55 kB)

(100 kB)

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
Spoločná obecná úradovňa Krupina

(33 kB)

(100 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby
Spoločná obecná úradovňa Krupina

(40 kB)

(100 kB)

Záväzné vyhlásenie dozora
Spoločná obecná úradovňa Krupina

(33 kB)

(100 kB)

Ohlásenie zmeny v užívaní stavby
Spoločná obecná úradovňa Krupina

(33 kB)

(60 kB)

Návrh na vydanie územného rozhodnutia
Spoločná obecná úradovňa Krupina

(33 kB)

(70 kB)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
Spoločná obecná úradovňa Krupina

(33 kB)

(90 kB)

Oznámenie a žiadosť o vydanie súhlasu na používanie zábavnej pyrotechniky
Mesto Dudince

(39 kB)

(59 kB)

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu
Mesto Dudince

(21 kB)

(253 kB)

Žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta
Mesto Dudince

(21 kB)

(18 kB)

Žiadosť o zabratie verejného priestranstva
Mesto Dudince

(21 kB)

(21 kB)

Žiadosť o povolenie rozkopania verejného priestranstva
Mesto Dudince

(20 kB)

(50 kB)

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k projektu stavby
Mesto Dudince

(20 kB)

(40 kB)

Žiadosť o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení
Mesto Dudince

(20 kB)

(100 kB)

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Mesto Dudince

(20 kB)

(100 kB)

Ohlásenie drobnej stavby
Mesto Dudince

(20 kB)

(100 kB)

Žiadosť o určenie súpisného čísla
Mesto Dudince

(30 kB)

(90 kB)

Záväzná prihláška na príležitostný trh v Dudinciach
Mesto Dudince

(103 kB)