Zápis dieťaťa na predprimárne vzdelávanie a plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2020/2021

Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať elektronickou formou od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020.

Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 sa uskutoční od 20.4.2020 do 30.4.2020  elektronickou formou.

Podrobnejšie informácie sú zverejnené na webovej stránke školy: www.skoladudince.edupage.org