Vystavenie druhopisu

Občan môže požiadať o vystavenie druhopisu matričných dokladov (rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu) ktoré sa týkajú jeho, alebo člena jeho rodiny na príslušnej matrike, ktorá vystavila prvopis dokladu.

Potrebné doklady

  • Občiansky preukaz

Vybavuje: Matrika

Kontakt:

Doba vybavenia: na počkanie

Poplatok:

Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni MsÚ