Uzatvorenie manželstva

Žiadosť o uzatvorenie manželstva podávajú na matričnom úrade obaja partneri. Pre podanie žiadosti o uzatvorenie manželstva je príslušný ten matričný úrad, kde má jeden zo snúbencov trvalý pobyt. Na odôvodnenú žiadosť snúbencov môže miestne príslušný matričný úrad povoliť uzatvorenie manželstva pred iným matričným úradom. Ak ide o uzatvorenie manželstva na matričnom úrade, dohodne pracovníčka matriky s partnermi čas a miesto obradu. V Dudinciach sa sobáše konajú v sobášnej sieni Mestského úradu. Ak ide o uzatvorenie manželstva pred orgánom cirkvi, zašle matričný úrad vyplnené tlačivo príslušnému orgánu cirkvi. Matrika po uzatvorení manželstva vystaví sobášny list a vykoná zápis do knihy manželstiev.

Potrebné doklady

 • Žiadosť o uzatvorenie manželstva ( tlačivo Vám poskytne Matričný úrad )
 • Rodný list obidvoch snúbencov
 • Občianske preukazy obidvoch snúbencov
 • Rozvedený žiadateľ predkladá právoplatný rozsudok o rozvode
 • Vdovec/vdova predkladá úmrtný list predchádzajúceho manžela/manželky
 • V prípade sobáša maloletého je potrebné predložiť Povolenie súdu na uzatvorenie manželstva maloletému
 • Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:
  - rodný list
  - doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva
  - doklad o štátnom občianstve
  - doklad o pobyte
  - potvrdenie o osobnom stave
  - úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca
  - právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je cudzinec, ktorý chce uzavrieť manželstvo rozvedený
  - doklad, ktorým možno preukázať totožnosť

Tieto doklady musia byť opatrené predpísaným overením, aby spĺňali dôkaznú moc verejnej listiny

Doklady musia byť preložené súdnym tlmočníkom

Povolenie na uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v matričnom obvode

Vybavuje: Matrika

Doba vybavenia: na počkanie

Poplatok:

 • Uzatvorenie manželstva medzi občanmi SR: bez poplatku - jeden musí mať trvalý pobyt v Dudinciach
 • Uzatvorenie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom: 66,39 €
 • Uzatvorenie manželstva medzi cudzincami: 165,97 €
 • Povolenie na uzatvorenie manželstva pred iným ako príslušným matričným úradom: 23,24 €

Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni MsÚ