Potvrdenie o trvalom pobyte

Potvrdenie o trvalom / prechodnom pobyte vystaví Mestský úrad občanovi na požiadanie.

Potrebné doklady

  • Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )
  • Občan v zastúpení predloží úradom overené splnomocnenie

Vybavuje: Evidencia obyvateľstva

Kontakt:

Doba vybavenia: na počkanie

Poplatok: Za vydanie potvrdenia o pobyte 3,32 €
Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni MsÚ