Potvrdenie o daňových nedoplatkoch

Občan môže požiadať Mestský úrad o vystavenie potvrdenia o nedoplatkoch na miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Potrebné doklady

  • Žiadosť
  • Občiansky preukaz

Vybavuje: Správa daní a poplatkov

Doba vybavenia: na počkanie

Poplatok: bez poplatku