Poplatok za KO a DSO

Ohlásenie z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na príslušný rok majú povinnosť podať do 31.01. bežného roka všetci podnikatelia, právnické osoby, oprávnení užívať alebo užívajúci nehnuteľnosť , nachádzajúcu sa na území Mesta Dudince, určenú na podnikanie, alebo na iný účel ako na podnikanie. Fyzické osoby podávajú ohlásenie len vtedy, ak nie sú prihlásení na trvalý alebo prechodný pobyt a užívajú, alebo sú oprávnení užívať nehnuteľnosť na území Mesta Dudince. Občania prihlásení na trvalý alebo prechodný pobyt ohlásenie k poplatku za komunálny odpad nepodávajú.

Poplatníci - podnikatelia sú pri vzniku poplatkovej povinnosti v priebehu spoplatňovacieho obdobia povinní podať priznanie správcovi poplatku do 30 dní od skutočnosti rozhodujúcej pre vznik poplatkovej povinnosti.

Správca poplatku ustanovuje možnosť množstvového zberu pre právnickú osobu, ktorá je opávnená užívať, alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie a podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať, alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na uzemí mesta na účel podnikania.

Predmet poplatku, poplatníka, sadzbu poplatku, sadzbu poplatku pri množstvovom zbere, vznik a zánik poplatkovej povinnosti, splatnosť poplatku a poplatkové úľavy vymedzuje VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Poplatník je povinný v priebehu roka oznámiť správcovi poplatku ( Mesto Dudince ) skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik poplatkovej povinnosti z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo zmeny nastali.

Potrebné doklady

  • Ohlásenie k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre fyzické osoby
  • Ohlásenie k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre fyzické osoby oprávnené podnikať a právnické osoby
  • Oznámenie o vzniku, zániku alebo zmene poplatkovej povinnosti pre fyzické osoby oprávnené podnikať a právnické osoby
  • Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  • Občiansky preukaz
  • Živnostenský list

Vybavuje: Správa daní a poplatkov

Kontakt:

Doba vybavenia: Do 30 dní, v zložitých prípadoch v lehotách stanovených zákonom 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

Poplatok: Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vyrubí správca poplatku platobným výmerom a zašle daňovníkovi do vlastných rúk. Splatnosť poplatku je v dvoch rovnakých splátkach do 30.04. a 31.08. bežného roka.

V prípade, že daňovník nebude pri doručovaní zastihnutý a nevyzdvihne si platobný výmer do 15 dní odo dňa jeho uloženia, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia i keď sa daňovník o uložení nedozvedel.

Daň z nehnuteľnosti je možné zaplatiť šekom, prevodom na účet alebo priamo do pokladne na MsÚ. Pri platbe v hotovosti je potrebné predložiť platobný výmer.