Kolaudačné rozhodnutie

Po ukončení stavby, ktorá bola vykonaná na základe právoplatného stavebného povolenia (po predchádzajúcej písomnej žiadosti stavebníka), vydá príslušný stavebný úrad kolaudačné rozhodnutie, ktoré je dokladom, že stavbu možno užívať na účel, pre ktorý bola povolená.

Stavebný úrad pri kolaudácii skúma, či bola stavba postavená podľa dokumentácie, overenej v stavebnom konaní a podľa podmienok stavebného povolenia.

Kolaudačné konanie začína na žiadosť stavebníka. Účastníkom kolaudačného konania je stavebník; prípadne užívateľ (prevádzkovateľ) ak je v čase začatia konania známy; obec (ak nie je stavebným úradom); dotknuté orgány štátnej správy.

Potrebné doklady

  • Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
  • Záznam o výsledku komplexného vyskúšania a skúšobnej prevádzky
  • Stavebné povolenie
  • Dokumentácia stavby
  • Doklad o vytýčení stavby
  • Geometrický plán
  • Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok
  • Zoznam známych účastníkov stavebného konania
  • Zápis o odovzdaní a prevzatí rozhodujúcich dodávok
  • Ďalšie predpísané doklady

Vybavuje: Spoločná obecná úradovňa - Stavebný úrad

Kontakt: 045/555 03 32, 0905 755 890, 0911 966 090
e-mail: uradovna@krupina.sk

Doba vybavenia: 30 - 60 dní

Poplatok: podľa platného sadzobníka správnych poplatkov, v hotovosti v pokladni Stavebného úradu