Daň z nehnuteľností

Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.1. zdaňovacieho obdobia, pričom daňový subjekt je povinný podať daňové priznanie do 31.01. bežného zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa až na výnimky neprihliada.

Predmet dane, daňovníka, sadzbu dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, splatnosť dane a daňové úľavy vymedzuje VZN o dani z nehnuteľnosti. Ak daňovník spĺňa podmienky oslobodenia od dane z nehnuteľností, je povinný si ich uplatniť v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania.

Daňovník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť správcovi dane (Mesto Dudince) skutočnosti rozhodujúce pre vznik, alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo zmeny nastali. ( predaj, darovanie, prevod, dedičstvo, stavebné úpravy a pod. )

Potrebné doklady

 • Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti FO, PO
 • Daň z pozemkov:
  - doklad preukazujúci nadobudnutie, vlastníctvo, povolenie stavby alebo prenájom pozemku (kúpno- predajná zmluva, list vlastníctva, stavebné povolenie,)
 • Daň zo stavieb:
  - doklad preukazujúci nadobudnutie, vlastníctvo stavby (list vlastníctva, pri novostavbe kolaudačné rozhodnutie)
 • Daň z bytov:
  - doklad preukazujúci vlastníctvo bytu (kúpno- predajná zmluva, darovacia zmluva)
  - Oznámenie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti
  - Občiansky preukaz

Vybavuje: Správa daní a poplatkov

Kontakt:

Doba vybavenia: Do 30 dní, v zložitých prípadoch v lehotách stanovených zákonom 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

Poplatok: Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov vyrubí správca dane platobným výmerom a zašle daňovníkovi do vlastných rúk. Splatnosť dane na príslušný rok je v dvoch rovnakých splátkach, do 31.05. a do 30.08. bežného zdaňovacieho obdobia

V prípade, že daňovník nebude pri doručovaní zastihnutý a nevyzdvihne si platobný výmer do 15 dní odo dňa jeho uloženia, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia i keď sa daňovník o uložení nedozvedel

Daň z nehnuteľnosti je možné zaplatiť šekom, prevodom na účet alebo priamo do pokladne na MsÚ. Pri platbe v hotovosti je potrebné predložiť platobný výmer.